Strona główna » Lech Marcin Kujawski
Lech Marcin Kujawski
Lech Marcin Kujawski
Aktualizacja: Poniedziałek, 21 sierpnia 2017 roku, godz. 10:37

dr Lech Kujawski

Konsultacje

Tydzień I:
Wtorek
godz. 10.20-11.20
pok. 112
Tydzień II:
Wtorek
godz. 10.20-11.20
pok. 112

Prowadzone przedmioty

Prowadzone seminaria

Seminarium licencjackie

Kierunek: Informatyka i ekonometria
Specjalność: Analityka gospodarcza

Tytuł seminarium: Modelowanie makroekonomiczne

Krótka charakterystyka tematyki seminarium:

 • Ekonometryczne sposoby oceny ryzyka kredytowego, wykorzystanie informacji ilościowej i jakościowej w modelach logitowych, probitowych, tobitowych.
 • Empiryczna weryfikacja modeli wzrostu gospodarczego ze szczególnym uwzględnieniem modeli wzrostu endogenicznego.
 • Ekonometryczna analiza wpływu Strategii Lizbońskiej na rozwój gospodarczy.
 • Weryfikacja hipotez makroekonomicznych w zakresie fundamentalnych teorii kursu wymiany walut w perspektywie przystąpienia Polski do ERM2.

Przykładowe tematy prac licencjackich:

 1. Ryzyko sektorowe na Giełdzie Papierów Wartościowych w Warszawie.
 2. Analiza efektywności funduszy inwestycyjnych działających w Polsce.
 3. Gospodarka oparta na wiedzy. Miejsce Polski na krajów Unii Europejskiej.
 4. Parytet centralny złotego w świetle fundamentalnej koncepcji kursu równowagi.
 5. Weryfikacja hipotezy parytetu siły nabywczej złotego i innych wybranych walut europejskich.
 6. Ryzyko makroekonomiczne a kurs równowagi złotego w ramach ERM2.

Egzaminy i zaliczenia

  W chwili obecnej terminy egzaminów i zaliczeń nie zostały jeszcze wprowadzone.

Publikacje