Strona główna » Krystyna Strzała
Krystyna Strzała
Aktualizacja: Środa, 04 października 2017 roku, godz. 11:47

prof. dr hab. Krystyna Strzała

Stanowisko:
Profesor zwyczajny
117
(+48 58) 523 13 04

Konsultacje

Tydzień I:
Środa
godz. 11.15-13.45
pok. 117
Tydzień II:
Środa
godz. 11.15-11.45
pok. 117

Prowadzone przedmioty

 • Stacjonarne studia I stopnia
  • Modelowanie makroekonomiczne
 • Stacjonarne studia II stopnia
  • Seminarium magisterskie
 • Niestacjonarne studia doktoranckie
  • Seminarium doktorskie

Prowadzone seminaria

Seminarium magisterskie

Kierunek: Informatyka i ekonometria
Specjalność: Analityka gospodarcza

Tytuł seminarium: Śladami Galileusza - "Mierz co mierzalne, a niemierzalne uczyń mierzalnym"

Krótka charakterystyka tematyki seminarium: 

 • Modelowanie i prognozowanie stanu koniunktury gospodarczej z wykorzystaniem metod klasycznej i „nowej” ekonometrii.
 • Weryfikacja hipotez makroekonomicznych.
 • Ocena konkurencyjności regionów.
 • Analiza zależności przyczynowych – wykorzystanie Modelowania Równań Strukturalnych (SEM).

Przykładowe tematy prac magisterskich

 1. Weryfikacja hipotezy „bliźniaczego” deficytu w krajach Unii Europejskiej.
 2. Weryfikacja hipotezy „wypychania” w Polsce.
 3. Wpływ globalizacji na wzrost gospodarczy.
 4. Wzrost gospodarczy a innowacyjność – badanie panelowe.
 5. Ekonomiczne uwarunkowania przestępczości w Polsce – analiza ilościowa.
 6. Konkurencyjność regionów z punktu widzenia osoby w wieku 25+.
 7. Ekonomiczno-społeczne uwarunkowania międzynarodowych migracji ludności w Europie.
 8. Właściwości predyktywne Wskaźnika Ufności Konsumenckiej w Polsce.
 9. Determinanty sukcesu akademickiego studentów Wydziału Zarządzania UG.
 10. Czynniki sukcesu szkół językowych – wykorzystanie analizy zależności przyczynowych.

Seminarium doktoranckie

Kierunek: Zarządzanie
Specjalność: Analityka gospodarcza

Temat seminarium: Ilościowe analizy procesów gospodarczych - weryfikacja hipotez makro- i mikroekonomicznych.
Projektowanie a następnie realizacja prac badawczych, uwzględniających analizę empiryczną wymaga obecnie zastosowania metod ilościowych, a w tym metod analizy szeregów czasowych, danych przekrojowych, czy też panelowych (analizy porównawcze) należących do szeroko pojmowanej ekonometrii i statystyki. 

Krótka charakterystyka tematyki seminarium: 

 • Diagnozowanie i prognozowanie koniunktury gospodarczej Polski z wykorzystaniem metod analizy szeregów czasowych oraz danych jakościowych (test i barometr koniunktury).
 • Weryfikacja hipotez mikro- i makroekonomicznych z wykorzystaniem technik ekonometrycznych.
 • Analiza związków przyczynowych pomiędzy zmiennymi nieobserwowalnymi – zastosowanie SEM (Structural Equation Modelling).

Seminarium jest adresowane w szczególności do tych osób, które zamierzają w rozprawie doktorskiej wykorzystać analizę ilościową, czy to odkrywczą, czy też potwierdzającą (confirmatory) jako jedną z ważniejszych metod realizacji celu badawczego.

Egzaminy i zaliczenia

  W chwili obecnej terminy egzaminów i zaliczeń nie zostały jeszcze wprowadzone.

Publikacje