Strona główna » Beata Jackowska
Beata Jackowska
Beata Jackowska
Aktualizacja: Poniedziałek, 21 sierpnia 2017 roku, godz. 10:37

prof. UG, dr hab. Beata Jackowska

Stanowisko:
Profesor nadzwyczajny
235
(+48 58) 523 11 28

Konsultacje

Tydzień I:
Poniedziałek
godz. 15.15-16.45
pok. 235
Tydzień II:
Wtorek
godz. 11.30-13.00
pok. 235

Prowadzone przedmioty

 • Stacjonarne studia I stopnia
  • Demografia
  • Matematyka finansowa
  • Statystyka
  • Zastosowania matematyki w ekonomii
 • Niestacjonarne studia II stopnia
  • Matematyka finansowa
  • Zastosowania matematyki w ekonomii
 • Studia podyplomowe
  • Zastosowania matematyki w ekonomii

Prowadzone seminaria

Seminarium magisterskie

Kierunek: Informatyka i ekonometria
Specjalność: Statystyka ubezpieczeniowa

Tytuł seminarium: Ubezpieczenia życiowe, emerytalne i zdrowotne – zasady funkcjonowania oraz metody oceny ryzyka.

Problematyka seminarium obejmuje zagadnienia wchodzące w zakres ubezpieczeń: życiowych, emerytalnych, zdrowotnych oraz społecznych, a także zagadnienia dotyczące oceny ryzyka ubezpieczeniowego oraz ryzyka występującego w życiu gospodarczo-społecznym (np. ryzyko kredytowe, ryzyko bezrobocia).

Przykładowa tematyka prac magisterskich:

 1. Ubezpieczenia na życie: analiza rynków ubezpieczeń na życie w Polsce i na świecie, metody oceny ryzyka w ubezpieczeniach na życie, kalkulacja składek w ubezpieczeniach na życie a przyjęty model przeżycia, porównanie produktów ubezpieczeniowych.
 2. Ubezpieczenia emerytalne: wpływ demograficznego starzenia się społeczeństwa na funkcjonowanie systemu emerytalnego, reformy systemów emerytalnych w Polsce i na świecie, prognozy wysokości emerytur w polskim zreformowanym systemie emerytalnym, analiza rynku otwartych funduszy emerytalnych, perspektywy rozwoju pracowniczych programów emerytalnych oraz indywidualnych kont emerytalnych.
 3. Ubezpieczenia zdrowotne: ubezpieczenia zdrowotne w Polsce i na świecie, prywatne i publiczne ubezpieczenia zdrowotne, zjawiska demograficzne (procesy zachorowalności i umieralności) a ubezpieczenia zdrowotne.
 4. Ocena ryzyka: zastosowanie metod analizy przeżycia (historii zdarzeń) do badania czasu upływającego do wystąpienia zdarzenia oraz metod scoringowych do punktowej oceny prawdopodobieństwa wystąpienia zdarzenia (np. punktowa ocena wniosku ubezpieczeniowego, kredytowego).

Praca magisterska powstaje w oparciu o wiedzę zdobytą w trakcie studiów poszerzoną o zagadnienia poznane podczas seminarium. Przygotowując pracę studenci mogą korzystać z danych opublikowanych np. przez GUS, KNF, ZUS, OECD, jak też napisać pracę w oparciu o badania własne. Seminarzyści otrzymają pomoc w przypadku chęci wykorzystania w analizie danych oprogramowania statystycznego: SPSS lub STATISTICA.

Student pragnący realizować temat pracy magisterskiej z innego zakresu statystyki znajdzie tu wsparcie i kompetentną pomoc w realizacji swoich zainteresowań i pasji. Dotyczy to w szczególności osób, które pragną wzbogacać swoje kwalifikacje i umiejętności nabyte w czasie studiów pierwszego stopnia.

Egzaminy i zaliczenia

  W chwili obecnej terminy egzaminów i zaliczeń nie zostały jeszcze wprowadzone.

Publikacje