Strona główna » Anna Zamojska
Anna Zamojska
Aktualizacja: Czwartek, 21 września 2017 roku, godz. 18:38

prof. UG, dr hab. Anna Zamojska

Stanowisko:
Profesor nadzwyczajny
111
(+48 58) 523 11 06

Konsultacje

Tydzień I:
Wtorek
godz. 09.30-11.30
pok. 111
Tydzień II:
Wtorek
godz. 09.30-11.30
pok. 111

Prowadzone przedmioty

 • Stacjonarne studia I stopnia
  • Zastosowania matematyki w ekonomii
 • Niestacjonarne studia II stopnia
  • Zastosowania matematyki w ekonomii
 • Stacjonarne studia II stopnia
  • Mikroekonometria
  • Seminarium magisterskie
 • Niestacjonarne studia doktoranckie
  • Seminarium doktorskie

Prowadzone seminaria

Seminarium magisterskie

Kierunek: Informatyka i ekonometria
Specjalność: Analityka gospodarcza

Tytuł seminarium: Modelowanie i prognozowanie zjawisk zachodzących w gospodarce i na rynku finansowym

Seminarium poświęcone jest zastosowaniu szerokiej gamy metod ilościowych (ekonometryczno-statystycznych) do analizy, modelowania i prognozowaniu zjawisk zachodzących w gospodarce oraz na rynkach finansowych. Uczestnictwo w seminarium przygotowuje do podjęcia samodzielnych analiz w zakresie wyceny instrumentów rynku finansowego i ich ryzyka, konstruowania optymalnych portfeli oraz oceny efektywności ich zarządzania, analiza efektów współzależności między rynkami różnych krajów, badanie niepewności i jej konsekwencji w gospodarce.

Przykładowe tematy prac magisterskich:

 1. Estymacja czynnikowych modeli wyceny.
 2. Powtarzalność wyników zarządzania portfelem inwestycyjnym.
 3. Prognozowanie cen i stóp zwrotu walorów.
 4. Modelowanie analizy zdarzeń dla wybranych fuzji spółek akcyjnych.
 5. Analiza asymetrii cen paliw.
 6. Analiza trafności eksperckich prognoz NBP.
 7. Modelowanie indeksów strachu i sentymentu inwestora.
 8. Prognozowanie zmian ceny energii elektrycznej z uwzględnieniem zmian strukturalnych.
 9. Estymacja wartości narażonej na ryzyko (VaR) wybranego banku.
 10. Wefyrikacja hipotezy o efektywności rynku kapitałowego.

Seminarium doktoranckie

Kierunek: Zarządzanie
Specjalność: Analityka gospodarcza

Seminarium jest adresowane do osób zainteresowanych problematyką zjawisk zachodzących na rynkach finansowych oraz prognozowaniem ekonomicznym. W ramach seminarium mogą być realizowane tematy w ramach następujących obszarów: 

 • ocena efektywności zarządzania portfelem inwestycyjnym,
 • modele wyceny instrumentów finansowych,
 • modelowanie ryzyka,
 • dane o wysokiej częstotliwość,
 • duże zbiory danych,
 • prognozowanie zjawisk nietypowych,
 • modelowanie i porównywanie różnych rynków finansowych,
 • analiza wpływu rozwoju rynku finansowego na wzrost gospodarczy (lub odwrotnie).

Egzaminy i zaliczenia

  W chwili obecnej terminy egzaminów i zaliczeń nie zostały jeszcze wprowadzone.

Publikacje